Przejdź do treści

Projekty europejskie

Projekty europejskie realizowane przez INNOVATOR Sp. z o. o.

Intensyfikacja odzysku renu i innych metali z odpadów złomów superstopów

Projekt nr: POIR.01.02.00-00-0075/17 Innowacyjny Recykling

Światowa produkcja renu wynosi około 50-60 ton na rok, czołowymi producentami są Chile, Stany Zjednoczone i Polska. Obecnie w Polsce Re jest odzyskiwany głównie z odpadowych roztworów powstających przy przerobie koncentratów miedziowych. Drugim źródłem renu są przerabiane przez naszą firmę odpady powstające przy produkcji wyrobów zawierających superstopy. Stosowana aktualnie metoda przerobu pozwala nam na wykorzystanie materiałów o uziarnieniu nieprzekraczającym 30 mm. Z danych GUS wynika, że zapotrzebowanie na ren rośnie, szczególnie na światowych rynkach stopów, zwiększa się również ilość złomów superstopów zawierających ren, a nie przybywa nowych, bardziej skutecznych i ekonomicznie uzasadnionych technologii przerobu tych odpadów i odzyskiwania tego cennego metalu. Z tego powodu koniecznością wydaje się podjęcie badań prowadzących do intensyfikacji odzysku tego strategicznego metalu z dotąd nieprzerabianych złomów, szczególnie o kubaturze ˃30 mm. Opracowanie tego zagadnienia umożliwi produkcję nowych związków, komponentów stanowiących interesujące produkty na światowym rynku.

Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym obejmujący badania wchodzące w OBSZAR RECYKLINGU, wykorzystując zagadnienia z zakresu wielu dziedzin tj.: hydrometalurgii, technologii chemicznej nieorganicznej, elektrochemii, chemii analitycznej i ochrony środowiska.

W wyniku realizacji projektu planujemy osiągnąć dwa podstawowe cele:

1. opracowanie nowych metod kompleksowego przerobu materiałów dotąd nie przerabianych, występujących w postaci złomów kawałkowych o średnicy > 30 mm poprzez ich elektroroztwarzanie

2. opracowanie metod produkcji handlowych produktów renu w postaci związków o wysokiej czystości i odzysk innych cennych metali

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 291 967,50 zł
w tym wysokość dofinansowania:   3 471 055,75 zł

Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów pochodzących z recyklingu

Projekt nr: POIR.04.01.04-00-0008/20-00

Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym realizowanym przez Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych (Ł-IMN – Lider projektu) oraz INNOVATOR Sp. z o.o. (Konsorcjant przemysłowy w projekcie) składającym się z 9 etapów badawczych mających na celu odzysk Re w postaci NANOKOMPONENTÓW z odpadów katalizatorów i odpadów Re zawierających ZrO2, dotąd nieprzerabianych w Polsce. W ramach opracowania innowacyjnej technologii planuje się również zagospodarowanie wszystkich roztworów i odpadów stałych powstałej technologii.  Naukowcy Ł-IMN, opracowali wszystkie technologie Re stosowane w krajowym przemyśle renowym i są rozpoznawalnymi twórcami w tej branży zarówno w kraju, jak i w świecie. W Ł-IMN opracowano wszystkie wdrożone i stosowane w firmie INNOVATOR technologie związane z produkcją Re. Dzięki takim działaniom Polska stała się 2 producentem Re w świecie. Firma INNOVATOR, obecnie jedyny krajowy producent NH4ReO4 ze złomu superstopów, planuje również uruchomić produkcję HReO4 i AgReO4. W swojej ofercie posiada już takie komponenty Re, jak: stopy Re-Ni/Co oraz Ni(ReO4)2 i Co(ReO4)2 i dzięki realizacji projektu ma na celu rozszerzenie asortymentu związków Re – poprzez zaproponowanie innowacyjnego sposobu wytwarzania różnych nanokomponentów Re (soli, siarczków, stopów, metalu).

Konsorcjantów łączy wieloletnia historia współpracy oraz wspólne, wieloletnie doświadczenia w realizowaniu projektów B&R.