Przejdź do treści
Strona główna » KONKURS

KONKURS

KOMUNIKAT z 06.03.2024

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o.  z siedzibą w Gliwicach, ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice, działając zgodnie z punktem XI komunikatu z dnia 21.02.2024 roku, dotyczącego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki, informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

Kandydatom biorącym udział uprzejmie dziękujemy.

KOMUNIKAT z 21.02.2024

Rada Nadzorcza Spółki INNOVATOR, w myśl postanowień Uchwały nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z 1 lutego 2024 roku, zobowiązana do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki, po posiedzeniu w dniu 19 lutego 2024 roku informuje, że:

 1. w wymaganym terminie do sekretariatu spółki INNOVATOR wpłynęły dokumenty dwóch kandydatów;
 2. dnia 19 lutego 2024 roku o godz. 1200 koperty z dokumentami kandydatów zostały komisyjnie otwarte;
 3. obydwaj kandydaci złożyli dokumenty zgodne z formalnymi wymaganiami postępowania kwalifikacyjnego;
 4. ustalono, że 29 lutego 2024 roku  o godzinie 1000  oraz 1200 w sali nr 10 A Łukasiewicz – IMN w Gliwicach przy ul Sowińskiego 5 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, o czym każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie.

OGŁOSZENIE

o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko członka Zarządu
Zakładu Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o. o.

KRS nr 0000055884

Rada Nadzorcza Spółki Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. (dalej jako: „Spółka”)
z siedzibą w Gliwicach, ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice w dniu 2.02.2024 r. informuje o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

członka Zarządu Spółki INNOVATOR Sp. z o.o.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 I. Kandydaci na członka Zarządu powinni:

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym zakazów i ograniczeń uregulowanych w art. 18 k.s.h..

II. Kandydaci powinni także:

 1. korzystać z pełni praw publicznych,
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazowi zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych.

III. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki
  z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. 

IV. Kandydaci na członka Zarządu ponadto powinni:

 1. posiadać doświadczenie w zakresie działalności gospodarczej, w tym kierowania podmiotami gospodarczymi,
 2. posiadać wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 3. posiadać wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych,
 4. posiadać specjalistyczną wiedzę w zakresie technologicznej lub operacyjnej działalności Spółki,
 5. posiadać wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, w zakresie działalności spółek z o.o.,
 6. wykazywać znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1, w tym nomenklatury technicznej stosowanej w obszarze działalności Spółki (potwierdzoną certyfikatem lub oświadczeniem),
 7. posiadać prawo jazdy kategorii B.
 8. wykazywać znajomość zagadnień związanych z produkcją oraz przetwórstwem metali nieżelaznych.
 9. wykazywać znajomość Lean Manufacturing.
 10. wykazywać praktyczną znajomość zagadnień związanych z systemami zarządzania ISO.
 11. posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania z programów unijnych i krajowych środków pomocowych na rozwój przedsiębiorstwa.

V. Zgłoszenia kandydatów muszą zawierać:

 1. Życiorys zawodowy (CV), list motywacyjny oraz oświadczenia o:

a. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b. korzystaniu w pełni z praw publicznych,

c. niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Zarządu w spółkach handlowych,

d.zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ulicy J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice, zawartych w dokumentach przekazanych w procesie rekrutacji, w tym w liście motywacyjnym i CV, których podanie nie wynika z przepisów prawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko członka Zarządu, w związku z którym dobrowolnie przekazuję moje dane osobowe. Oświadczam, że mam świadomość, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w każdym czasie”.

 1. Oświadczenie, że spełnia łącznie warunki określone w pkt I niniejszego ogłoszenia oraz oświadczenie, że nie jest osobą, która spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt III.
 2. Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających:
 1. ukończenie studiów wyższych,
 2. co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe kandydata, o którym mowa w pkt I.2,
 3. co najmniej 3-letnie doświadczenie, o którym mowa w pkt I.3,
 4. dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty).
 1. Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru kandydata, w celu przedłożenia do akceptacji jego kandydatury do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych konieczne będzie przedłożenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, wystawionej nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).     
 3. Dane kontaktowe: nr telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz korespondencyjny adres pocztowy. 

VI.

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Zakładu Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. – w Gliwicach przy ul. J. Sowińskiego 5, 44-101 Gliwice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu Zakładu Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o.” w terminie do dnia 16 lutego 2024 r. do godziny 12.00. W przypadku zgłoszeń przesłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres Spółki, decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 12.00.

Informacje o Spółce kandydaci mogą uzyskać w terminie do dnia 15 lutego 2024 r., zgłaszając zapytania na adres e-mail: info@innovator.com.pl.  Nie będą przekazywane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Innovator ani informacje dostępne w aktach rejestrowych Spółki.

VII. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. 

Informacja o ocenie zgłoszeń zostanie opublikowana w terminie do 21 lutego 2024 r. do godz. 15.00 na stronie www.innovator.com.pl, www.imn.gliwice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej jedynego Wspólnika, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych.

VIII. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie Spółki z kandydatami na członka Zarządu spełniającymi wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na członka Zarządu odbędą się w dniach od 26 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. w siedzibie Spółki w Gliwicach, od godziny 10.00

IX. Rozmowy kwalifikacyjne, o których mowa powyżej obejmą następujące zagadnienia:

1)      Koncepcja zarządzania Spółką przez kandydatów na członka Zarządu.

2)      Dotychczasowe doświadczenie kandydatów i ich przewidywania co do możliwości wykorzystania tych doświadczeń po powołaniu do Zarządu Spółki.

3)      Znajomość branży, w której działa Spółka i otoczenia biznesowego.

X. Informacja o wynikach postepowania zostanie opublikowana w terminie do 6 marca 2024 r. do godz. 15.00 na stronie www.innovator.com.pl, www.imn.gliwice.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej jedynego Wspólnika, tj. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych.

XI. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów, w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna do ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko członka Zarządu:

Informujemy, że administratorem danych osobowych Kandydata jest Zakład Działalności Innowacyjnej INNOVATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. J. Sowińskiego 5, 44101 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000055884, NIP 631-21-26-323, o kapitale zakładowym w wysokości 2.475.000zł zł (dalej: Administrator).

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w związku, z którym Kandydat przekazał swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „Rozporządzenie”), w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), oraz na podstawie obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 22 i 26 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.). 

Dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia, tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator, szczególnie podmiotom świadczącym dla Administratora usługi teleinformatyczne, usługi ochrony, doradcze itp.

Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez czas rekrutacji na aplikowane stanowisko, a po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte w terminie 30 dni (dotyczy danych osobowych osób, które nie zostaną wybrane). Informujemy jednocześnie, że Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, jeżeli zajdzie sytuacja przewidziana prawem.

Kandydat ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie co do danych, których podanie nie wynika z przepisu prawa, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że dane osobowe Kandydata nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych osobowych.